• Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտի (ՖՀՄՍ) կամ այլ հաշվետվությունների համապատասխան  ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է հատուկ մասնագիտական հմտություններ և փորձառություն:

ՖՀՄՍ-ները հետապնդում են թափանցիկություն, արդյունավետություն և հաշվետվողականություն պահպանմանը՝ աշխարհի ֆինանսական շուկաներում: Համաշխարհային տնտեսությունը արագ զարգացմանը զուգընթաց ՖՀՄՍ-ների զարգացումներին  համապատասխան հմտությունների համալիր ընդլայնում:

Բի-Դի-Օ Արմենիան ունի հարուստ փորձ հետևյալում.

  • ՖՀՄՍ-ների ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, ոլորտի առանձնահատկությունների և օգտագործողների կարիքների վրա հիմնված:
  • ՖՀՄՍ-ների, ՖՀՄՍ-ներ ՓՄՁ-ների համար, Հանրային ոլորտի միջազգային հաշվապահական ստանդարտների (IPSAS), Հանրային ոլորտի միջազգային հաշվապահական ստանդարտների Դրամարկղային մեթոդի (IPSAS) հիմունքով ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ:

Բի-Դի-Օ Արմենիան կարևորում է.

  • Բի-Դի-Օ Գլոբալ ցանցի ՖՀՄՍ-ների կարողությունների հասանելիություն և դրանց օգտագործում,
  • ՖՀՄՍ-ի հմտությունների կատարելագործում, թիմի շարունակական մասնագիտական զարգացման միջոցով,
  • Իրավազեկության և պատշաճ մասնագիտական աջակցության ցուցաբերում
  • Ոլորտում ունեցած գիտելիքների և փորձի ընդլայնում
  •