• Համալիր վերստուգում և Համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համալիր վերստուգում և համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համալիր վերստուգում

Համալիր վերստուգումը ենթադրում է պոտենցիալ ներդրումների աուդիտ կամ արտադրանքի աուդիտ, որի շրջանակներում ներառվում են բոլոր փաստերի՝  ֆինանսական փաստաթղթերի ինչպես նաև ցանկացած այլ կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի վերստուգում:

Համալիր վերստուգումը գործընթաց է, որը յուրաքանչյուր ողջամիտ անձ ստանձնում է նախքան մեկ այլ անձի հետ պայմանագրային հարաբերությունների ստեղծումը կամ ֆինանսական գործարք կատարելը:

 

Համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համաձայնեցված ընթացակարգերը նպատակ է հետապնդում աուդիտորական ծառայությունների բնույթի ընթացակարգերի իրականացում և փաստացի բացահայտումների ներկայացում, որոնց շուրջ նախապես համաձայնվել են աուդիտորը, կազմակերպությունը և ցանկացած երրորդ կողմ:

Համաձայնեցված ընթացակարգերը կարող է ներառել աուդիտորական ընթացակարգերը հետևյալ առնչություններով.

  • ծախսեր, եկամուտներ, գույք և  սարքավորումներ, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
  • Գնումների քաղաքականություն, վարկային պայմանագրերի պահանջների պահպանում
  • Ներքին վերահսկողություն, հաշվետվություններ և կանխիկի կառավարում:

Բի-Դի-Օ Արմենիան ունի համալիր վերստուգման և համաձայնեցված ընթացակարգերի հետևյալ լայնածավալ փորձը՝

  • Միջազգային դոնորների տրամադրման պայմանների կատարման ծախսերի համապատասխանության ստուգում
  • Բիզնեսի ակտիվների և պարտավորությունների աուդիտ որոշակի ամսաթվի տվյալներով:

Բի-Դի-Օ Արմենիան համալիր վերստուգման և համաձայնեցված ընթացակարգերի ծառայությունների մատուցելիս կարևորում է:

  • Ազնվություն, իրավազեկության և պատշաճ մասնագիտական աջակցության ցուցաբերումը
  • արդյունավետ և պրոֆեսիոնալ հաղորդակցությունը
  • Օժանդակ ծառայությունների մատուցում
  • Ոլորտի գիտելիքի ընդլայնում
  • Բի-Դի-Օ Գլոբալ ցանցի օգտագործում և ձեռք բերած «նոու-հաու»-ի կիրառում